In Memoriam – Adrian Păunescu

Sutsata-a scriitorlor shi artishtsalj Armanj dit Machidunii

di Scopia,li pitreatsi pruyuriili la Familia PAUNESCU shi tuts oaspits coleghi
POETS ROMANJ shi altsa di iutsido tsi lu cunushtea shi colabora cu MARILI
ARTISTU A SCRIATLUI ZBOR SHI OM CARI SHTEA S-TINJISEASCA OASPISLJI SHI
MILETSLI.
Coleglu a nostu Paunescu eara oaspi a nostu,shi tu andamusea dit soni
tu Casabalui Chishinau 2o1o na dzasi: – .Voi Armanjlji hits mushuteatsa-a mea,
haraoa tsi mi inspireadza sh-aza, cu ahorghea tinjie.Cu jali mari u apruchem
Habarea ti El shi chirearea atsea mari ca oaspi shi Om cu mari valoari.
Ljirtatlu Paunescu, nu va lu agarshim ca mari oaspi,sots shi scriitor cu
renome.Ma shi tu aestu jilosu stulnumintu,vrem sa spunem ca tu meslu Agustu.
anlu.2o1o. Chishinau,la Panayirlu Internatsional di carti,avum posibilitati s-
promovam shi ANTOLOGHIEA „SPIRITUALILI APUNTSA-A USPITSAILJEI” pi limba
armaneasca shi machiduneasca di 65 di poets romanj di iutsido.Anamisa di Marli
numi literari ali Romania s-afla scriitorlu Adrian Paunescu cu 4 cantitsi:”
Videarea di pi astangul meal”,”Miliea di zboara”,”Contemporan cu postumatea”
shi „Vini toamna ,fandza cadi”.Aesta easti tinjiea-a noasta cari na u featsi
ljirtatlu Adrian Paunescu,shi na pitricu cantitsi,cu haraoa atsea mari,ca una
dzua va s-yina shi Scopia la Festivalu „Constantin Belimace”.Ti jali cantitsili
a lui shi Opera atsea mari nu va s-agarsheasca.El totana va s-baneadza tu
inimili a nosti,shi numa-a lu,i va na hiba egzamplu cum s-va lumea,shi cum s-
armanem oaminj pit bana .
Dumidza s-lu ljearta! S-lji faca un loc ahorghea tu
paradislu a liliciloru,iu va sh-u afla isihiea shi arihatea.

Sutsata-a
scriitorlor shi artishtsalji Armanj dit Machidunii – Scopia
Vanghea Mihanj –
Steryu

 

CATRA FAMILIA PAUNESCU SHI UNIONEA-A SCRITORLOR ROMANJ DIT ROMANIA SHI MOLDAVIA
Adrian Paunescu, va s-araman tu mintea atsilor tsi u canascura shi avdzara boatsea a lui, ca poet mari, cantautor mari, oragnizator mari shi oaspi mari a armanjilor di iutsido. Vrearea a lui u avem achicasita multu ori.

Cu una energie dit sufltu a lui ahandosu, curra vrearea ti oamlji, ti armanji shi romanji.
Pi numa ali Sutsati „Amânjlji dit Albania” luam parti la omajlu ti aista om mari, care s-dusi dit bana di aoa.

Dumidza s-lu ljearta! S-lji faca loc la paradislu, iu va s-u afla isihiea di totna.

Jani Gusho